If You Love Somebody Set Them Free

VEVO Retro: Sting 'If You Love Somebody Set Them Free'